DAURATS.
RESTAURACIÓ D´ORNAMENTS DE TALLA DAURATS AMB PÀ D´OR.

Aquetes petites talles formen part d´uns mobles de principis del s. XX.

Per desgast del temps l´or anat desapareixent i també la capa de preparació.

Alguna peça presentava atacs xilòfacs, es van desinfectar, vare´m consolidar

les parts bones i reintegrare´m totes les llacunes amb estuc i pà d´or.